Uppvärmning och ventilation

Uppvärmning

Rumstemperaturen i ett bostadshus ska vara ca +19–21C. När rumstemperaturen
sänks med en grad, minskar uppvärmningskostnaderna med ca fem procent.

Rumstemperaturen kan regleras med termostaten

En termostat kräver tid och rum för att fungera. Häng inte tjocka gardiner och placera inte värmealstrande apparater framför termostaten.

Termostater får inte vridas med våld, justeringsmöjligheten är ca 2-3 grader. Värmeelementet kan tidvis vara kallt eller varmt bara i den övre delen, detta visar att termostaten fungerar.
Även om värmeelementet känns kallt, kan rummets temperatur vara lämplig och hälsosam.

Vatten- och avloppsanordningar

Läckande eller annars defekta vattenarmaturer ökar vattenförbrukningen och kan orsaka fuktskador. Om toalettstolen kontinuerligt läcker, förbrukar detta över 50 m3 vatten under ett år; detta kostar tusentals euro extra.

Lägg inte något i avloppet, som inte upplöses i vatten!

Lägg inte bindor, blöjor, tamponger, bomull eller tandtråd i toaletten.

I diskhoarna i köket får inte spolas matavfall eller kaffesump, eftersom avloppet kan bli tilltäppt. Det fasta materialet samlas i avloppets vattenlås och täpper till dem. Om avloppet inte drar, sluta tappa vatten omedelbart. Använd inte heller wc-doftspridare. Om en wc-doftspridare täpper till avloppet, betalar den boende de kostnader som öppnandet orsakar.

Beakta miljön och spara kostnader

 • underrätta genast servicebolaget om läckande kranar och toaletter
 • låt inte vatten rinna i onödan – vatten är dyrt
 • en två minuters dusch konsumerar 24 liter vatten och en 10 minuters dusch redan 120 liter
 • kom ihåg att varmt vatten är nästan dubbelt dyrare än kallt
 • tvätta tvätten och disken med full maskin (om möjligt, använd program som sparar el och vatten)
 • skölj inte disken under rinnande vatten
 • sköt om rengöringen av bubbelmunstycken
 • försäkra dig om att existerande installationer av tvättmaskiner och anslutningar har gjorts på ett sätt som servicebolaget godkänner. Om det inte finns en färdig anslutning i bostaden kan en sådan inte heller installeras där.

Rengör avloppsrörens vattenlås och golvbrunnar regelbundet!

Du som hyresgäst ska själv rengöra avloppspunkternas vattenlås och badrummens golvbrunnar som också har vattenlås. I varje avloppspunkt finns ett vattenlås, som förhindrar att lukten från kloaksystemet kommer in i rummen. Om badrummet inte har använts under en längre tid, kan vattnet avdunsta från vattenlåset, och avge lukt.

Rengöring av vattenlåset

Lösgör skyddsproppen för hand. Avlägsna smutsen och sätt proppen tillbaka på plats.

Rengöring av golvbrunnen

I golvbrunnen samlas i synnerhet hår och därför måste den rengöras regelbundet! Du får upp golvgallret t.ex. med en skruvmejsel. Hår och annat skräp avlägsnar du behändigt t.ex. med hjälp av en liten plastpåse. Slutför tvätten med en diskborste. Du kan även använda diskmedel. Skölj till sist ordentligt och tryck fast locket.

OBS!

Koppla inga nya delar till vatten- och avloppsanordningarna utan servicebolagets tillstånd. Lämna inte maskiner på utan övervakning. Stäng alltid tvättmaskinernas kranar efter användning.

Ventilation

Ventilationen håller luften i bostaden ren. Maskinell frånluftsventilation suger luft från de delar av bostaden där behovet av ventilation är störst (kök, badrum, klädrum). Ersättande luft strömmar till bostaden från friskluftsventilerna som inte får täppas till.

Rengör frånluftsventilerna minst två gånger om året.

Du kan testa frånluftsventilationens funktion med en pappersbit.

Rengöring av frånluftsventilen

 1. Vrid den yttersta ringen
 2. Dra ut (OBS! Den inre delens plats får inte ändras, den har reglerats för den rätta luftmängden)
 3. Tvätta ventilen med diskmedel och torka den

Rengöring av spisfläkten

Tvätta spisfläktens fettfilter 4–6 gånger om året med varmt vatten och tvättmedel.

Meddela disponenten/servicemannen om:

 • en vatten- eller avloppsanordning läcker eller har gått sönder
 • avloppet drar dåligt, håller ett underligt ljud, det finns avloppslukt i bostaden
 • vatten försvinner ur vattenlåset många gånger i följd
 • vattentrycket är för lågt eller för högt
 • varmvattnets temperatur är ideligen lågt (under + 50 C)
 • ett värmeelement läcker eller dess ventil är sönder
 • det i värmeelement hörs porlande, brus eller sus av vatten
 • det ständigt är för varmt eller kallt i bostaden eller i ett enskilt rum