Dataskydd i vårt husbolag

Vid frågor gällande hantering av personuppgifter i Majstrandens bostadsbolag kan ni kontakta disponent Jörgen Wiik tel.0207699405.

I vårt husbolag samlar vi in personuppgifter för tre olika användningsändamål. Skyldigheten att samla in uppgifter om ändringsarbeten som utförts (renoveringsregister) grundar sig på lagen om bostadsaktiebolag, och en förteckning över de boende för vi för att vardagen i vårt husbolag ska fungera. I vårt husbolag uppstår dessutom ett personregister från den elektroniska passerkontrollen som vi använder för att skydda människor och egendom. Följande personuppgifter har förts in i registren:

Nyckelregister: den boendes namn, adress, e-postadress och telefonnummer, övriga personuppgifter som är nödvändiga för skötsel av administrationen.

Elektronisk passerkontroll: den boendes namn, adress, e-postadress och telefonnummer, övriga personuppgifter som är nödvändiga för skötsel av administrationen.

Förteckning över boende: den boendes namn, födelsedatum eller personbeteckning, om det är viktigt att entydigt identifiera den registrerade för att tillgodose respektive fullgöra den registrerades eller den personuppgiftsansvarigas rättigheter och skyldigheter (till exempel indrivning), adress, e-postadress och telefonnummer, övriga personuppgifter som är nödvändiga för skötsel av administrationen.

Renoveringsregister: hyresgästens namn, adress, e-postadress och telefonnummer, motsvarande kontaktuppgifter till en eventuell annan kontaktperson, arbetsutförarens (till exempel en planerare, entreprenör, kontrollant) namn, e-postadress och telefonnummer.

De insamlade personuppgifterna får vi av de boende i vårt bolag själva, och dessutom kan uppgifterna uppdateras från myndighetskällor eller andra tjänsteleverantörer. Detta för att försäkra att informationen i registret är aktuell.

Uppgifterna i renoveringsregistret lagrar vi under den tid som fastställs i lagen om bostadsaktiebolag. Personuppgifterna i boenderegistret lagrar vi så länge som den boende eller aktieägaren bor i husbolaget. Efter utflyttning kan personuppgifterna lagras och användas så länge och i den mån det är nödvändigt för fakturering, indrivning eller rättsliga åtgärder. Personuppgifterna som den elektroniska passerkontrollens personregister innehåller lagrar vi under den tid den boende bor i fastigheten.

Vårt bolags styrelse, verksamhetsgranskaren och/eller revisorn har tillgång till personuppgifterna för att sköta sina uppgifter. Eventuellt har även inkassobolaget tillgång för att genomföra indrivning av fordringar som vederlag m.m. Dessutom kan uppgifter lämnas ut till boende i huset, aktieägare eller myndigheter i enlighet med lagstiftningen. Personuppgifterna från den elektroniska passerkontrollen får endast granskas av förundersökningsmyndigheter. All behandling av personuppgifter sker med respekt för de registrerade personernas integritet och de insamlade uppgifterna hålls konfidentiella.

Vårt husbolag försäkrar att de personuppgifter som bolaget har är skyddade på ett lämpligt sätt och kräver detta även av sina egna underleverantörer som uppgifter lämnas ut till. I praktiken kan de personuppgifter som behandlas av husbolaget finnas på utomstående tjänsteleverantörers servrar eller enheter för att vi ska kunna säkerställa en tillräcklig nivå av datasäkerhet. Pappersdokument förvarar vi i ett brandsäkert och låst utrymme.

Vi säkerställer de registrerades rättigheter för alla registrerade.